2020 Biotopvårdsprojekt nedströms Åby kvarn

I och med att Åby kvarndamm tagits bort har dammområdet restaurerats med hjälp av grävmaskin. Då området nedströms dammen inte går att komma åt med maskin utan att göra stor skada på växtligheten i anslutningen till vattnet, måste detta område restaureras förhand. Fliseryds Sportfiskeklubb genomför detta arbete med hjälp av medel från Sportfiskarnas fiskevårdsfond.
Området har tidigare rensats på sten och block för att vattnet ska rinna undan fortare. Effekten av rensningen har också medfört att grus och sand har spolats bort. Detta har medfört att fiskens lekområden har raserats, likaså finns ståndplatser och miljöer där fisk och vattenlevande organismer uppehållit sig inte kvar.
Biotopvårdsarbetet går ut på att återföra upprensad sten och block så att livsmiljöerna återskapas. Dock måste nytt lekgrus läggas i vattendraget igen, då den som tidigare fanns här är bortspolad.
Biotopvårdsarbetet är en del av utrivningen av Åby kvarns damm.

Biotopvårdsarbete med Hartijokiverktyg och motorvinsch

Läs mer om projektet här.